Bakgrund

Stressmottagningens verksamhet startade i januari 2000 som en del av en behandlingsforskning inom stressområdet. Från början var Stressmottagningen en ren forskningsmottagning med behandling av patienter i olika forskningsprojekt. Projekten var inriktade på diagnostik, sjukdomsmekanismer och metoder för rehabilitering av personer med stressrelaterade diagnoser och besvär. Rehabiliteringsverksamheten och metoder för den har successivt utvecklats med det underlag som utvärderingar och erfarenheter från rehabiliteringen har givit.

Rehabiliteringen har ökat avsevärt i omfattning med tiden, vilket innebär att Stressmottagningen inte enbart är en forskningsmottagning utan också en reguljär rehabiliteringsklinik, där personer med utmattningssyndrom får professionell hjälp tillbaka i arbete. Hittills har cirka 2500 patienter passerat Stressmottagningen.

Den speciella närheten till forskning medför dock att all verksamhet följs upp och utvärderas vetenskapligt. Det ger bland annat ett bra underlag för en kontinuerlig utveckling av förhållningssätt till metoder för rehabilitering och förebyggande arbete inom stressområdet.

Med erfarenheter från den bedrivna rehabiliteringsverksamheten och forskningen har också Stressmottagningen utvecklat metoder och program för förebyggande insatser riktade till både individer och arbetsgivare. Även den verksamheten är föremål för forskning, vilket gör att alla insatser följs upp och utvärderas vetenskapligt bland annat som underlag för en kontinuerlig utveckling.Carl-Johan Wangerud

Carl-Johan Wangerud

Styrelseordförande


Madeleine Arfelt

Madeleine Arfelt

Styrelseledamot


Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Styrelseledamot


Aleksander Perski

Aleksander Perski

Styrelseledamot


Töres Theorell

Töres Theorell

Styrelseledamot

Stressmottagningen ska bedriva rehabilitering och förebyggande verksamhet inom området stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Genom vårt miljöarbete vill vi bidra till en långsiktigt hållbar miljö som främjar sunda livsbetingelser och hälsa.

Det gör vi genom att:

  • Följa lagar och andra krav som berör miljö och vår verksamhet
  • Följa Stockholms läns landstings styrande principer för miljöarbete enligt Miljöprogram 2017-2021
  • Använda energi och förbrukningsvaror medvetet och effektivt
  • Ta hänsyn till miljöaspekter i våra inköp
  • Sortera avfall och återvinna material
  • Minimera avfallsmängden
  • Alltid överväga miljöpåverkan vid bokning av tjänsteresor och i första hand välja kollektivtrafik och tåg när det är ett möjligt och tidsmässigt rimligt alternativ.
  • Hålla oss informerade och uppdaterade på miljöområdet
  • Bedriva ett systematiskt miljöarbete med mål, utvärdering och utveckling av nya mål för att begränsa vår miljöpåverkan

Miljöpolicy Stressmottagningen